การใช้ห้องสมุด

การจัดหมู่หนังสือ

หนังสือในห้องสมุดมีจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเก็บเข้าที่

การจัดหมู่หนังสือ ก็คือการจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่อง หรือแบบการประพันธ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน แล้วกำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทหนังสือ

การจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดมีหลายระบบ ระบบที่นิยมใช้ในห้องสมุดโรงเรียน คือ “ระบบทศนิยมของดิวอี้” หรือเรียกย่อๆ ว่า “ระบบดิวอี้” ระบบนี้แบ่งหนังสืออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ซึ่งเรียกว่า “เลขหมู่หนังสือ”

การใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาค้นคว้าประเภทต่างๆ โดยมีการจัดดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าไปศึกษาค้นคว้า

นื่องจากห้องสมุด เป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมรรยาทการใช้ห้องสมุด ดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากห้องสมุด เป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมรรยาทการใช้ห้องสมุด ดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒. ไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ ถุงย่าม เข้าไปในห้องสมุด ยกเว้นกระเป๋าสตางค์
และฝากสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ให้
๓. ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๔. ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
๕. หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวัง และอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจาย
๖. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
๗. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆ
๘. ไม้ควรนำหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับ
เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้าง
๙. เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย
๑๐. ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด และส่งคืนตามวันที่กำหนด
๒. ไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ ถุงย่าม เข้าไปในห้องสมุด ยกเว้นกระเป๋าสตางค์
และฝากสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ให้
๓. ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๔. ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
๕. หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวัง และอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจาย
๖. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
๗. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆ
๘. ไม้ควรนำหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับ
เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้าง
๙. เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย
๑๐. ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด และส่งคืนตามวันที่กำหนด

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)