มหัศจรรย์ เลข 11

มหัศจรรย์ เลข 11

ตอนที่ 1.1

การคูณ เลข 11 กับเลขสองหลัก มีหลักในการหาคำตอบ ดังนี้

1. ผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกับหลักหน่วยของเลขสองหลัก

2. ผลคูณในหลักสิบได้จากการนำตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยของเลขสองหลักมาบวกกันโดยไม่มีทด

3. ผลคูณในหลักร้อยจะเป็นตัวเดียวกับหลักสิบของเลขสองหลัก

1. 11 X 13 = 143

2. 11 X 17 = 187

3. 11 X 24 = 264

4. 11 X 35 = 385

5. 11 X 63 = 693

———————————————————————————————————

ตอนที่ 2.1

การคูณ เลข 11 กับเลขสามหลัก มีหลักในการหาคำตอบ ดังนี้

1. ผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกับหลักหน่วยของตัวตั้ง

2. ผลคูณในหลักสิบได้จากการนำตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งมาบวกกัน แต่ถ้าผลบวกหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป ให้นำไปทดในหลักร้อยของผลคูณ

3. ผลคูณในหลักร้อยได้จากการนำตัวเลขในหลักร้อยและหลักสิบของตัวตั้งมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักสิบถ้ามี

4. ผลคูณในหลักพันจะเป็นตัวเดียวกับหลักร้อยของเลขสองหลัก ดังตัวอย่าง เช่น

1. 11 X 106 = 1166

2. 11 X 322 = 3542

3. 11 X 447 = 4917

———————————————————————————————————

ตอนที่ 3.1

การคูณ เลข 11 กับเลขสี่หลัก มีหลักในการหาคำตอบ ดังนี้

1. ผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกับหลักหน่วยของเลขสี่หลัก

2. ผลคูณในหลักสิบได้จากการนำตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยของเลขสี่หลักมาบวกกัน แต่ถ้าผลบวกหลักสิบและหลักหน่วยของเลขสี่หลักได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป ให้นำไปทดในหลักร้อยของผลคูณ

3. ผลคูณในหลักร้อยได้จากการนำตัวเลขในหลักร้อยและหลักสิบของเลขสี่หลักมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักสิบถ้ามี แต่ถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป ให้นำไปทดในหลักพันของผลคูณ

4. ผลคูณในหลักพันได้จากการนำตัวเลขในหลักพันและหลักร้อยของเลขสี่หลักมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักร้อยถ้ามี และถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป ให้นำไปทดในหลักหมื่นของผลคูณ

5. ผลคูณในหลักหมื่นจะเป็นตัวเดียวกับหลักพันของเลขสี่หลัก ดังตัวอย่างเช่น

1. 11 X 1033 = 11363

2. 11 X 4238 = 46618

3. 11 X 5435 = 59785

4. 11 X 6247 = 68717

———————————————————————————————————

ตอนที่ 4.1

การคูณ เลข 11 กับเลขห้าหลัก มีหลักในการหาคำตอบ ดังนี้

1. ผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกับหลักหน่วยของเลขห้าหลัก

2. ผลคูณในหลักสิบได้จากการนำตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยของเลขห้าหลักมาบวกกัน แต่ถ้าผลบวกเป็น 10 ขึ้นไป ให้นำหลักสิบของผลบวกไปทดในหลักร้อยของผลคูณ

3. ผลคูณในหลักร้อยได้จากการนำตัวเลขในหลักร้อยและหลักสิบของเลขห้าหลักมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักสิบถ้ามี แต่ถ้าผลบวกเป็น 10 ขึ้นไป ให้นำหลักสิบของผลบวกไปทดในหลักพันของผลคูณ

4. ผลคูณในหลักพันได้จากการนำตัวเลขในหลักพันและหลักร้อยของเลขห้าหลักมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักร้อยถ้ามี แต่ถ้าผลบวกเป็น 10 ขึ้นไป ให้นำหลักสิบของผลบวกไปทดในหลักหมื่นของผลคูณ

5. ผลคูณในหลักหมื่นได้จากการนำตัวเลขในหลักหมื่นและหลักพันของเลขห้าหลักมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักพันถ้ามี แต่ถ้าผลบวกเป็น 10 ขึ้นไป ให้นำหลักสิบของผลบวกไปทดในหลักแสนของผลคูณ

6. ผลคูณในหลักแสนจะเป็นตัวเดียวกับหลักหมื่นของเลขห้าหลัก ดังตัวอย่างเช่น

1. 11 X 12345 = 135795

2. 11 X 33445 = 367895

3. 11 X 52767 = 580437

4. 11 X 72439 = 796829

5. 11 X 90328 = 993608

———————————————————————————————————

ตอนที่ 5.1

 การคูณ เลข 11 กับเลขที่มากกว่าเลขสองหลักหรือเท่ากับเลขสองหลัก มีหลักในการหาคำตอบ ดังนี้    

        1.    ผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกับหลักหน่วยของตัวตั้ง

        2.    ผลคูณในหลักสิบได้จากการนำตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งมาบวกกัน  และถ้าผลบวกหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป  ให้นำไปทดในหลักร้อยของผลคูณ     

        3.    ผลคูณในหลักร้อยได้จากการนำตัวเลขในหลักร้อยและหลักสิบของตัวตั้งมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักสิบถ้ามี  และถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป  ให้นำไปทดในหลักพันของผลคูณ

        4.    ผลคูณในหลักพันได้จากการนำตัวเลขในหลักพันและหลักร้อยของตัวตั้งมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักร้อยถ้ามี  และถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป  ให้นำไปทดในหลักหมื่นของผลคูณ

        5.    ผลคูณในหลักหมื่นได้จากการนำตัวเลขในหลักหมื่นและหลักพันของตัวตั้งมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักพันถ้ามี  และถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป  ให้นำไปทดในหลักแสนของผลคูณ

        6.    ผลคูณในหลักแสนได้จากการนำตัวเลขในหลักแสนและหลักหมื่นของตัวตั้งมาบวกกัน และบวกกับตัวทดจากหลักพันถ้ามี  และถ้าผลบวกได้ตั้งแต่สิบขึ้นไป  ให้นำไปทดในหลักล้านของผลคูณ

        7.   ทำเช่นนี้ได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด    ดังตัวอย่าง เช่น

                1.    11  X  33                  =    363                2.    11  X  473                 =    5203                3.    11  X  5761                =    63371                4.    11  X  37514               =    412654                5.    11  X  195739            =    2153129
Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)