กิจกรรมวันไหว้ครู (13/06/62)

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ความหมายวันไหว้ครู

      วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

– สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
– สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
– สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
– สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
– แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า  ไหว้ครู  นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า  ไหว้ครู  เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร

ไหว้ครู  เป็นคำไทย 2 คำ นำมาเชื่อมกัน คือคำว่า ไหว้  กับคำว่า  ครู  แต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัว คำว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความนับถือ การแสดงความเทิดทูน นี่เรียกว่า  ไหว้  เป็นคำกิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีคำนี้ ก็ย่อมจะกินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง ความยกย่อง แสดงอาการเชิดชูบูชานับถือ

โอกาสนี้เราทั้งหลาย ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ครูนั้นเป็นทิศๆ หนึ่งในจำนวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้องขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา

ประโยชน์ของการไหว้ครู

หากการแสดงคุณธรรมด้วยการไหว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ประเพณีน่าจะเลิกกันเสียที แต่ที่ต้องไหว้กันอยู่ประจำทุกปี ทุกโรงเรียน แสดงว่าต้องมีประโยชน์ ประโยชน์ของการไหว้ คือ

1. ผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว้
2. ผู้ไหว้ได้รับความสบายใจ
3. ช่วยให้ผู้ถูกไหว้หันมาสำรวจตรวจตราพัฒนาตนเอง
4. ได้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว้
5. บรรเทาโทษเสียได้

โบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ” ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น “ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี” นักเรียนจะต้องรู้จักข้าว ข้าวรวงโตที่มีวิตามิน เวลามันออกรวง จะน้อมรวงถ่วงยอดแสดงอาการดุจคารวะแม่พระธรณี แต่ข้าวรวงใดที่ชี้เด่แทบจะทิ่มก้นเทวดา แสดงว่าข้าวรวงนั้นไม่มีวิตามิน เป็นข้าวขี้ลีบ คนก็เหมือนกัน หากรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงว่าเป็นคนมีคุณภาพเป็นผู้มีคุณธรรม บางคนเป็นโรคสันหลังแข็งก้มไม่ลง บุคคลนั้นไม่ต่างอะไรกับข้าวขี้ลีบ

พิธีไหว้ครู

          พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู มีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครูนาฏศิลป์ ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูโหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นต้น  ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึง พิธีไหว้ครู เรามักจะหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา  การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

คำสวดไหว้ครูทำนองสรภัญญะ

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ

ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ

คำปฏิญาณตน

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

เรานักเรียนจักต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

การไหว้ครู ในอดีตนั้น มักจะใช้ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น

1. หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้

2. ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม  เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย “อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก

การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอก คือ “สุกและหอม” ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง

3. ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ

4. ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้

คนโบราณช่างชาญฉลาดที่จะสอนศิษย์ด้วยกลวิธีต่าง ๆ แม้กระทั่งการใช้ดอกไม้ต้นไม้ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนทำให้ลูกศิษย์ให้ยุคก่อนเก่าได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และรู้จักกตัญญูรู้คุณผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ตลอดไป และการที่เราใช้ “หญ้าแพรกดอกมะเขือ” ในการไหว้ครูนั้น เพราะเป็นของหาง่าย งอกงามอยู่ทั่วไป

ตอนเช้าตรู่วันพฤหัสซึ่งเป็นวันไหว้ครู เด็กๆจะไปโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ เพื่อ่ไปช่วยกันจัดพานดอกไม้ ซึ่งอาจมีการปักดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบบ้าน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือ พานดอกไม้นี้เด็กนักเรียนหญิงจะเป็นคนถือ ส่วนเด็กผู้ชายจะถือธูปเทียนและช่อดอกไม้ ( ช่อดอกไม้หมายถึงดอกไม้ที่หาได้เอามารวมกัน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือเช่นกัน)

พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

ข้อมูลจาก

– รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข์  http://vannessa.exteen.com
– http://www.act.ac.th/knowledge/teacher/index.asp
– http://noknoi.com

IMG_6983 IMG_6985 IMG_6988 IMG_6990 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6997 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7005 IMG_7009 IMG_7014 IMG_7017 IMG_7019 IMG_7024 IMG_7027 IMG_7028 IMG_7030 IMG_7032 IMG_7034 IMG_7035 IMG_7038 IMG_7039 IMG_7044 IMG_7046 IMG_7051 IMG_7054 IMG_7056 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7080 IMG_7082 IMG_7084 IMG_7085 IMG_7089 IMG_7090 IMG_7091 IMG_7093 IMG_7095 IMG_7096 IMG_7097 IMG_7098 IMG_7100 IMG_7101 IMG_7102 IMG_7103 IMG_7104 IMG_7105 IMG_7107 IMG_7108 IMG_7109 IMG_7111 IMG_7113 IMG_7115 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7124 IMG_7126 IMG_7146 IMG_7148 IMG_7150 IMG_7154 IMG_7156 IMG_7175 IMG_7177 IMG_7178 IMG_7180 IMG_7181 IMG_7183 IMG_7184 IMG_7186 IMG_7190 IMG_7195 IMG_7197 IMG_7200 IMG_7201 IMG_7202 IMG_7205 IMG_7206 IMG_7207 IMG_7214 IMG_7215 IMG_7231 IMG_7235 IMG_7239 IMG_7240 IMG_7241 IMG_7243 IMG_7244 IMG_7245 IMG_7247 IMG_7248 IMG_7250 IMG_7251 IMG_7252 IMG_7254 IMG_7256 IMG_7257 IMG_7258 IMG_7261 IMG_7262 IMG_7264 IMG_7265 IMG_7266 IMG_7267 IMG_7271 IMG_7272 IMG_7273 IMG_7274 IMG_7275 IMG_7276 IMG_7279 IMG_7282 IMG_7283 IMG_7284 IMG_7289 IMG_7290 IMG_7292

 

กิจกรรมกีฬาสีแผนกปฐมวัย (30ส.ค.61)

กิจกรรมกีฬาสีแผนกปฐมวัย

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสี…คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
ร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
เพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ
ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้
สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่
สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้…..กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง
สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง
ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต

DSC_4243 DSC_4244 DSC_4247 DSC_4282 DSC_4300 DSC_4312 DSC_4389 DSC_4392 DSC_4396 DSC_4400 DSC_4453 DSC_4478 DSC_4488 DSC_4494 DSC_4498 DSC_4503 DSC_4511 DSC_4544 DSC_4589 DSC_4590 DSC_4615 DSC01215 DSC01216 DSC01223

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (7 ต.ค. 61)

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จึงถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาได้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น

DSC00476 DSC00477 DSC00478 DSC00479 DSC00480 DSC00481 DSC00482 DSC00483 DSC00484 DSC00485 DSC00486 DSC00487 DSC00488 DSC00489 DSC00490 DSC00491 DSC00492 DSC00493 DSC00494 DSC00495 DSC00496 DSC00497 DSC00498 DSC00499 DSC00500 DSC00501 DSC00502 DSC00503 DSC00504 DSC00505 DSC00506 DSC00507 DSC00508 DSC00509 DSC00510 DSC00511 DSC00512 DSC00513 DSC00514 DSC00515 DSC00516 DSC00517 DSC00518 DSC00519 DSC00520 DSC00522 DSC00524 DSC00525 DSC00526 DSC00527 DSC00528 DSC00530 DSC00531 DSC00532 DSC00533 DSC00534 DSC00535 DSC00536 DSC00537 DSC00538 DSC00539 DSC00540 DSC00541 DSC00542 DSC00543 DSC00544 DSC00545 DSC00546 DSC00547 DSC00548 DSC00549 DSC00550 DSC00551 DSC00552 DSC00553 DSC00554 DSC00555 DSC00556 DSC00557 DSC00558 DSC00559 DSC00560 DSC00561 DSC00562 DSC00563 DSC00564 DSC00565 DSC00566 DSC00567 DSC00568 DSC00569 DSC00570 DSC00571 DSC00572 DSC00573 DSC00575 DSC00576 DSC00577 DSC00578 DSC00579 DSC00580 DSC00581 DSC00582 DSC00583 DSC00584 DSC00585 DSC00586 DSC00587 DSC00588 DSC00591

กิจกรรมทัศนศึกษาอยุธยา ( 20 เม.ย. 61)

อยุธยา…ตามหา ออเจ้า ^ ^…กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆในจังหวัดอยุธยาถึงอากาศจะร้อนไปสักนิด..แต่เด็กๆก็สู้ไม่ถอยจ้า

30703918_1123766247765458_2516251090517753856_n 30707944_1123768304431919_2010723771807170560_n 30710989_1123769524431797_3802879741707419648_n 30725752_1123765961098820_9139707117605748736_o 30727135_1123769377765145_3898051380853604352_n 30728664_1123767114432038_6776103665913561088_n 30738521_1123766401098776_2334048278489858048_n 30738997_1123770797765003_8272521433490391040_n 30739328_1123765194432230_6898769336341626880_o 30739895_1123767217765361_3269448029064658944_n 30740152_1123765411098875_4169369408449282048_o 30741569_1123766697765413_6424632838380847104_n 30741882_1123765374432212_4181257169255006208_o 30742156_1123769231098493_3927168630600499200_n 30742394_1123765831098833_6902468243781320704_o 30742429_1123766084432141_2698402332873326592_o 30742536_1123765634432186_2926801581208764416_n 30742539_1123765174432232_8162327016650047488_o 30742888_1123770094431740_8260664471895146496_n 30743096_1123767964431953_380468299231657984_n 30743153_1123767427765340_8914734729186508800_n 30743513_1123770111098405_6569437905578622976_n 30743707_1123766007765482_4119402257143824384_o 30762732_1123765281098888_8218339162625933312_o 30762758_1123765497765533_8293153077695873024_o 30762992_1123766204432129_2226522552463785984_n 31038100_1123766824432067_5772772427662622720_n 31059516_1123767787765304_2849390924616695808_n 31073433_1123768711098545_885111258406191104_n 31100381_1123770574431692_6028752615943176192_n 31120820_1123769197765163_2817101871586476032_n

นักเรียนแผนกปฐมวัย (18 มิ.ย. 61)

แอบไปดูน้องๆ อนุบาล 1-2 เวลาผ่านไป 1 เดือน หลังเปิดเรียนน้องๆเริ่มมีพัฒนาการที่ดี ในด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆร่วมชั้น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการครับ

IMG_3173 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3177 IMG_3179 IMG_3186 IMG_3188 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3195 IMG_3197 IMG_3199 IMG_3200 IMG_3201 IMG_3204 IMG_3205 IMG_3207 IMG_3210 IMG_3213 IMG_3221 IMG_3222 IMG_3227 IMG_3229 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3240 IMG_3242 IMG_3244 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3253 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3262 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3267 IMG_3268 IMG_3269 IMG_3275 IMG_3278 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3285 IMG_3288 IMG_3295 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3308 IMG_3311 IMG_3312 IMG_3319 IMG_3321 IMG_3325 IMG_3327 IMG_3330 IMG_3331 IMG_3335 IMG_3338 IMG_3340 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3352 IMG_3354 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3362 IMG_3364 IMG_3367 IMG_3370 IMG_3376 IMG_3378 IMG_3387 IMG_3393 IMG_3395 IMG_3397 IMG_3399 IMG_3401 IMG_3402 IMG_3405 IMG_3409 IMG_3410 IMG_3413 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3418 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3426 IMG_3428 IMG_3430 IMG_3431 IMG_3433 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3441 IMG_3442 IMG_3448 IMG_3449 IMG_3452 IMG_3454 IMG_3458 IMG_3460 IMG_3461 IMG_3463 IMG_3465 IMG_3472 IMG_3476 IMG_3485 IMG_3488 IMG_3491 IMG_3493 IMG_3496 IMG_3498 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3513 IMG_3517 IMG_3519 IMG_3520 IMG_3523 IMG_3527 IMG_3533 IMG_3535 IMG_3536 IMG_3537 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3542 IMG_3544 IMG_3548 IMG_3551 IMG_3553 IMG_3558 IMG_3564 IMG_3566 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3578 IMG_3579 IMG_3582 IMG_3589 IMG_3592 IMG_3596 IMG_3598 IMG_3599 IMG_3600 IMG_3601 IMG_3604 IMG_3606 IMG_3608 IMG_3609 IMG_3610 IMG_3612 IMG_3613 IMG_3614 IMG_3615 IMG_3620 IMG_3622 IMG_3625 IMG_3630 IMG_3631 IMG_3633 IMG_3639 IMG_3643 IMG_3647 IMG_3650 IMG_3652 IMG_3653 IMG_3654 IMG_3655 IMG_3662

การกิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 2 (13-14 ม.ค.61)

งานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม”โครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง”
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
1.รางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน Green School Product 2018

2. การแข่งขันจินตลีลาระดับอนุบาลและประถมได้รับรางวัล

อันดับที่ 2 การแข่งขันจินตลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษา

อันดับที่ 4 การแข่งขันจินตลีลาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ระดับอนุบาล
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน นนทบุรี ปีการศึกษา 2560

3. เหรียญทองอันดับที่ 1 ทักษะคอมพิวเตอร์ : วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภท ทีม
ระดับ ประถมศึกษาปีที 1-3
ด.ช.กฤษณ์คมชาญ แสงทอง
ด.ญ.พลอยชมพู ด่านพิกุลทอง
4. เหรียญทองอันดับที่ 5 ทักษะคอมพิวเตอร์ :การใช้โปรแกรม Presentation ประเภท ทีม
ระดับ ประถมศึกษาปีที 4-6
ด.ช.เตชพัฒน์ ยิ้มเรือน
ด.ญ.ณภัทร ไกรสมโภชน์
5.เหรียญทองอันดับที่ 3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ด.ญ นภัสพร ขวัญเพ็ง
6.เหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ป.1 – ป.3
ด.ช. ภทรพล ทองประกาศิต
7.เหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ชนกนันท์ เดชม่วง
8.เหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภท เดี่ยว
ระดับปฐมวัย
ด.ญ.ณัฐรดา ชาวริม
7.เหรียญทองอันดับ 10 การแข่งขันการประกวดการเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภท เดี่ยว
ระดับปฐมวัย
ด.ช.ธนาวินท์ ระบอบ

DSC_0873 DSC_0876 DSC_0878 DSC_0879 DSC_0880 DSC_0881 DSC_0882 DSC_0884 DSC_0888 DSC_0890 DSC_0891 DSC_0893 DSC_0898 DSC_0902 DSC_0904 DSC_0907 DSC_0909 DSC_0911 DSC_0916 DSC_0922 DSC_0923 DSC_0924 DSC_0928 DSC_0931 DSC_0934 DSC_0938 DSC_0939 DSC_0952 DSC_0955 DSC_0963 DSC_0965 DSC_0981 DSC_0984 DSC_0985 DSC_0988 DSC_0991 DSC_0993 DSC_0997 DSC_0998 DSC_0999 DSC_1000 DSC_1002 DSC_1005 DSC_1011 DSC_1014 DSC_1015 DSC_1020 DSC_1026 DSC_1029 DSC_1030 DSC_1041 DSC_1043 DSC_1045 DSC_1049 DSC_1054 DSC_1062 DSC_1071 DSC_1073 DSC_1082 DSC_1092 DSC_1107 DSC_1110 DSC_1113 DSC_1118 DSC_1121 DSC_1123 IMG_8890 IMG_8892 IMG_8893 IMG_8894 IMG_8895 IMG_8899 IMG_8900 IMG_8902 IMG_8903 IMG_8904 IMG_8906 IMG_8907 IMG_8911 IMG_8916 IMG_8917 IMG_8919 IMG_8921 IMG_8925 IMG_8927 IMG_8929 IMG_8931 IMG_8932 IMG_8934 IMG_8937 IMG_8940 IMG_8942 IMG_8946 IMG_8947 IMG_8950 IMG_8957 IMG_8964 IMG_8970 IMG_8997 IMG_9007 IMG_9016 IMG_9021 IMG_9025 IMG_9029 IMG_9035 IMG_9041 IMG_9043 IMG_9045 IMG_9059

กิจกรรมกีฬาสี แผนกปฐมวัย (23 พ.ย.60)

  วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้เรียนเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย

IMG_6999 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7008 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7017 IMG_7020 IMG_7022 IMG_7024 IMG_7025 IMG_7027 IMG_7028 IMG_7030 IMG_7032 IMG_7033 IMG_7034 IMG_7035 IMG_7036 IMG_7037 IMG_7039 IMG_7041 IMG_7042 IMG_7045 IMG_7049 IMG_7055 IMG_7056 IMG_7059 IMG_7061 IMG_7063 IMG_7064 IMG_7066 IMG_7067 IMG_7068 IMG_7069 IMG_7070 IMG_7071 IMG_7072 IMG_7074 IMG_7075 IMG_7076 IMG_7078 IMG_7082 IMG_7083 IMG_7087 IMG_7089 IMG_7093 IMG_7095 IMG_7097 IMG_7101 IMG_7103 IMG_7104 IMG_7108 IMG_7109 IMG_7110 IMG_7112 IMG_7113 IMG_7114 IMG_7115 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7119 IMG_7120 IMG_7121 IMG_7122 IMG_7123 IMG_7124 IMG_7125 IMG_7126 IMG_7127 IMG_7128 IMG_7129 IMG_7130 IMG_7131 IMG_7132 PB230261 PB230262 PB230263 PB230265 PB230266 PB230267 PB230268 PB230270 PB230272 PB230273 PB230274 PB230275 PB230277 PB230278 PB230280 PB230281 PB230282 PB230283 PB230284 PB230285 PB230286 PB230287 PB230289 PB230290 PB230291 PB230292 PB230293 PB230294 PB230295 PB230297 PB230298 PB230299 PB230300 PB230301 PB230303 PB230304 PB230305 PB230307 PB230308 PB230309 PB230310 PB230311 PB230312 PB230313 PB230314 PB230315 PB230316 PB230317 PB230318 PB230319 PB230320 PB230321 PB230322 PB230323 PB230324 PB230325 PB230327 PB230328 PB230330 PB230331 PB230333 PB230334 PB230335 PB230336 PB230337 PB230338 PB230339 PB230340 PB230341 PB230342 PB230343 PB230344 PB230345 PB230346 PB230347 PB230348 PB230351 PB230353 PB230355 PB230356 PB230357 PB230358 PB230359 PB230360 PB230361 PB230362 PB230363 PB230364 PB230365 PB230366 PB230367 PB230368 PB230369 PB230370 PB230371 PB230374 PB230375 PB230378 PB230379 PB230380 PB230381 PB230382 PB230383 PB230384 PB230385 PB230386 PB230387 PB230388 PB230389 PB230390 PB230391 PB230392 PB230393 PB230394 PB230396 PB230399 PB230400 PB230402 PB230403 PB230404 PB230405 PB230406 PB230407 PB230408 PB230409 PB230410 PB230411 PB230414 PB230415 PB230416 PB230418 PB230420 PB230426 PB230428 PB230430 PB230431 PB230432 PB230434 PB230436 PB230437 PB230438 PB230439 PB230440 PB230442 PB230443 PB230444 PB230445 PB230447 PB230448 PB230449 PB230450 PB230451 PB230452 PB230453 PB230454 PB230455 PB230456 PB230457 PB230459 PB230460 PB230461 PB230462 PB230463 PB230464 PB230465 PB230466 PB230467 PB230468 PB230469 PB230470 PB230471 PB230472 PB230473 PB230474 PB230475 PB230476 PB230477 PB230478 PB230479 PB230480 PB230481 PB230482 PB230483 PB230484 PB230485 PB230486 PB230487 PB230488 PB230489 PB230490 PB230491 PB230492 PB230493 PB230494 PB230495 PB230496 PB230497 PB230498 PB230499 PB230500 PB230502 PB230503 PB230504 PB230505 PB230506 PB230508 PB230509 PB230510 PB230511 PB230512 PB230513 PB230514 PB230515 PB230516 PB230517 PB230518 PB230519 PB230520 PB230521 PB230522 PB230523 PB230524 PB230525 PB230526 PB230527 PB230528 PB230529 PB230530 PB230531 PB230532 PB230533 PB230534 PB230535 PB230536 PB230537 PB230538 PB230539 PB230540 PB230541 PB230542 PB230543 PB230544 PB230545 PB230546 PB230547 PB230548 PB230549 PB230550 PB230551 PB230552 PB230553 PB230554 PB230555 PB230556 PB230557 PB230558 PB230559 PB230560 PB230561 PB230562 PB230563 PB230564 PB230565 PB230566 PB230567 PB230568 PB230570