กิจกรรมวันไหว้ครู (13/06/62)

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ความหมายวันไหว้ครู

      วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

– สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
– สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
– สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
– สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
– แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า  ไหว้ครู  นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า  ไหว้ครู  เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร

ไหว้ครู  เป็นคำไทย 2 คำ นำมาเชื่อมกัน คือคำว่า ไหว้  กับคำว่า  ครู  แต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัว คำว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความนับถือ การแสดงความเทิดทูน นี่เรียกว่า  ไหว้  เป็นคำกิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีคำนี้ ก็ย่อมจะกินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง ความยกย่อง แสดงอาการเชิดชูบูชานับถือ

โอกาสนี้เราทั้งหลาย ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ครูนั้นเป็นทิศๆ หนึ่งในจำนวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้องขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา

ประโยชน์ของการไหว้ครู

หากการแสดงคุณธรรมด้วยการไหว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ประเพณีน่าจะเลิกกันเสียที แต่ที่ต้องไหว้กันอยู่ประจำทุกปี ทุกโรงเรียน แสดงว่าต้องมีประโยชน์ ประโยชน์ของการไหว้ คือ

1. ผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว้
2. ผู้ไหว้ได้รับความสบายใจ
3. ช่วยให้ผู้ถูกไหว้หันมาสำรวจตรวจตราพัฒนาตนเอง
4. ได้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว้
5. บรรเทาโทษเสียได้

โบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ” ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น “ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี” นักเรียนจะต้องรู้จักข้าว ข้าวรวงโตที่มีวิตามิน เวลามันออกรวง จะน้อมรวงถ่วงยอดแสดงอาการดุจคารวะแม่พระธรณี แต่ข้าวรวงใดที่ชี้เด่แทบจะทิ่มก้นเทวดา แสดงว่าข้าวรวงนั้นไม่มีวิตามิน เป็นข้าวขี้ลีบ คนก็เหมือนกัน หากรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงว่าเป็นคนมีคุณภาพเป็นผู้มีคุณธรรม บางคนเป็นโรคสันหลังแข็งก้มไม่ลง บุคคลนั้นไม่ต่างอะไรกับข้าวขี้ลีบ

พิธีไหว้ครู

          พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู มีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครูนาฏศิลป์ ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูโหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นต้น  ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึง พิธีไหว้ครู เรามักจะหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา  การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

คำสวดไหว้ครูทำนองสรภัญญะ

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ

ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ

คำปฏิญาณตน

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

เรานักเรียนจักต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

การไหว้ครู ในอดีตนั้น มักจะใช้ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น

1. หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้

2. ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม  เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย “อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก

การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอก คือ “สุกและหอม” ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง

3. ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ

4. ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้

คนโบราณช่างชาญฉลาดที่จะสอนศิษย์ด้วยกลวิธีต่าง ๆ แม้กระทั่งการใช้ดอกไม้ต้นไม้ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนทำให้ลูกศิษย์ให้ยุคก่อนเก่าได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และรู้จักกตัญญูรู้คุณผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ตลอดไป และการที่เราใช้ “หญ้าแพรกดอกมะเขือ” ในการไหว้ครูนั้น เพราะเป็นของหาง่าย งอกงามอยู่ทั่วไป

ตอนเช้าตรู่วันพฤหัสซึ่งเป็นวันไหว้ครู เด็กๆจะไปโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ เพื่อ่ไปช่วยกันจัดพานดอกไม้ ซึ่งอาจมีการปักดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบบ้าน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือ พานดอกไม้นี้เด็กนักเรียนหญิงจะเป็นคนถือ ส่วนเด็กผู้ชายจะถือธูปเทียนและช่อดอกไม้ ( ช่อดอกไม้หมายถึงดอกไม้ที่หาได้เอามารวมกัน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือเช่นกัน)

พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

ข้อมูลจาก

– รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข์  http://vannessa.exteen.com
– http://www.act.ac.th/knowledge/teacher/index.asp
– http://noknoi.com

IMG_6983 IMG_6985 IMG_6988 IMG_6990 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6997 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7005 IMG_7009 IMG_7014 IMG_7017 IMG_7019 IMG_7024 IMG_7027 IMG_7028 IMG_7030 IMG_7032 IMG_7034 IMG_7035 IMG_7038 IMG_7039 IMG_7044 IMG_7046 IMG_7051 IMG_7054 IMG_7056 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7080 IMG_7082 IMG_7084 IMG_7085 IMG_7089 IMG_7090 IMG_7091 IMG_7093 IMG_7095 IMG_7096 IMG_7097 IMG_7098 IMG_7100 IMG_7101 IMG_7102 IMG_7103 IMG_7104 IMG_7105 IMG_7107 IMG_7108 IMG_7109 IMG_7111 IMG_7113 IMG_7115 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7124 IMG_7126 IMG_7146 IMG_7148 IMG_7150 IMG_7154 IMG_7156 IMG_7175 IMG_7177 IMG_7178 IMG_7180 IMG_7181 IMG_7183 IMG_7184 IMG_7186 IMG_7190 IMG_7195 IMG_7197 IMG_7200 IMG_7201 IMG_7202 IMG_7205 IMG_7206 IMG_7207 IMG_7214 IMG_7215 IMG_7231 IMG_7235 IMG_7239 IMG_7240 IMG_7241 IMG_7243 IMG_7244 IMG_7245 IMG_7247 IMG_7248 IMG_7250 IMG_7251 IMG_7252 IMG_7254 IMG_7256 IMG_7257 IMG_7258 IMG_7261 IMG_7262 IMG_7264 IMG_7265 IMG_7266 IMG_7267 IMG_7271 IMG_7272 IMG_7273 IMG_7274 IMG_7275 IMG_7276 IMG_7279 IMG_7282 IMG_7283 IMG_7284 IMG_7289 IMG_7290 IMG_7292

 

กิจกรรมตลาดนัดรวมใจได้บุญ ปี3 (14 ก.ย.61)

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค เช่น สินค้ามือ 1  สินค้ามือ 2 และเสื้อผ้ามือ 2 สภาพดี และของกินจากหลากหลายร้าน อร่อยเด็ด โดยรายได้จากการจัดงาน จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.บางกรวย

DSC01605 DSC01607 DSC01608 DSC01611 DSC01615 DSC01618 DSC01619 DSC01621 DSC01622 DSC01625 DSC01628 DSC01630 DSC01631 DSC01636 DSC01638 DSC01640 DSC01643 DSC01646 DSC01650 DSC01656 DSC01657 DSC01661 DSC01666 DSC01670 DSC01674 DSC01691 DSC01693 DSC01694 DSC01698 DSC01710 DSC01714 DSC01718 DSC01723

โครงการ D.A.R.E. (12 ก.ย.61)

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.6 เพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กๆ เข้าไปทดลองใช้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือ บช.ปส. เป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542

IMG_4658 IMG_4661 IMG_4672 IMG_4674 IMG_4681 IMG_4687 IMG_4689 IMG_4697 IMG_4702 IMG_4704 IMG_4711 IMG_4736 IMG_4741 IMG_4744 IMG_4746 IMG_4750 IMG_4757 IMG_4777 IMG_4779 IMG_4794

กิจกรรมกีฬาสีแผนกประถมศึกษา (31ส.ค.61)

กิจกรรมกีฬาสีแผนกประถมศึกษา

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสี…คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
ร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
เพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ
ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้
สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่
สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้…..กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง
สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง
ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต

DSC_4688 DSC_4730 DSC_4731 DSC_4743 DSC_4745 DSC_4751 DSC_4754 DSC_4762 DSC_4763 DSC_4765 DSC_4805 DSC_4816 DSC_4826 DSC_4829 DSC_4883 DSC_4884 DSC_4897 DSC_4899 DSC_5007 DSC_5009 DSC_5031 DSC_5045 DSC_5054 DSC_5063 DSC_5090 DSC_5118 DSC_5156 DSC_5175 DSC_5179 DSC_5183 DSC_5216 DSC_5249 DSC_5253 DSC_5260 DSC_5269 DSC_5274 DSC_5288 DSC_5292 DSC_5298 DSC_5314 DSC_5352 DSC_5355 DSC_5358 DSC_5389 DSC_5405 DSC_5440 DSC_5452 DSC_5455 DSC_5458 DSC_5461 DSC_5464 DSC01298 DSC01301 DSC01305 DSC01319 DSC01332 DSC01340 DSC01375 DSC01377 DSC01412 DSC01414

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (7 ต.ค. 61)

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จึงถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาได้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น

DSC00476 DSC00477 DSC00478 DSC00479 DSC00480 DSC00481 DSC00482 DSC00483 DSC00484 DSC00485 DSC00486 DSC00487 DSC00488 DSC00489 DSC00490 DSC00491 DSC00492 DSC00493 DSC00494 DSC00495 DSC00496 DSC00497 DSC00498 DSC00499 DSC00500 DSC00501 DSC00502 DSC00503 DSC00504 DSC00505 DSC00506 DSC00507 DSC00508 DSC00509 DSC00510 DSC00511 DSC00512 DSC00513 DSC00514 DSC00515 DSC00516 DSC00517 DSC00518 DSC00519 DSC00520 DSC00522 DSC00524 DSC00525 DSC00526 DSC00527 DSC00528 DSC00530 DSC00531 DSC00532 DSC00533 DSC00534 DSC00535 DSC00536 DSC00537 DSC00538 DSC00539 DSC00540 DSC00541 DSC00542 DSC00543 DSC00544 DSC00545 DSC00546 DSC00547 DSC00548 DSC00549 DSC00550 DSC00551 DSC00552 DSC00553 DSC00554 DSC00555 DSC00556 DSC00557 DSC00558 DSC00559 DSC00560 DSC00561 DSC00562 DSC00563 DSC00564 DSC00565 DSC00566 DSC00567 DSC00568 DSC00569 DSC00570 DSC00571 DSC00572 DSC00573 DSC00575 DSC00576 DSC00577 DSC00578 DSC00579 DSC00580 DSC00581 DSC00582 DSC00583 DSC00584 DSC00585 DSC00586 DSC00587 DSC00588 DSC00591

รวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี (02 ส.ค.61)

รวมพลคน D.A.R.E.
 งานรวมพลคน D.A.R.E. ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี  ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง โครงการ D.A.R.E. คือ โครงการสอนการต่อต้านยาเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี เด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E. จะถูกเน้นทักษะการปฏิเสธและต่อต้านการถูกชักชวนให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองขณะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดต่อไป
ในงานนี้ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ศศิชล สุขจำลอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ด.ญ.ศศิร์กานต์ แก้วผ่องศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความ

IMG_4023 IMG_4024 IMG_4026 IMG_4034 IMG_4036 IMG_4037 IMG_4039 IMG_4041 IMG_4043 IMG_4048 IMG_4055 IMG_4061 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4066 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4071 IMG_4072 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4075 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4080 IMG_4082 IMG_4083 IMG_4084 IMG_4085 IMG_4086 IMG_4089 IMG_4090 IMG_25610802_094209 IMG_25610802_094223 IMG_25610802_094315 IMG_25610802_094318 IMG_25610802_094344 IMG_25610802_094907 IMG_25610802_114242 IMG_25610802_114303 IMG_25610802_122142

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค.61)

การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การร่วมลงนามถวายพระพร

รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยครับ

DSC_4002 DSC_4004 DSC_4007 DSC_4008 DSC_4009 DSC_4011 DSC_4012 DSC_4013 DSC_4018 DSC_4020 DSC_4021 DSC_4022 DSC_4023 DSC_4025 DSC_4026 DSC_4027 DSC_4028 DSC_4031 DSC_4032 DSC_4033 DSC_4034 DSC_4037 DSC_4041 DSC_4044 DSC_4046 DSC_4048 DSC_4053 DSC_4056 DSC_4058 DSC_4059 DSC_4062 DSC_4064 DSC_4069 DSC_4070 DSC_4072 DSC_4073 DSC_4074 DSC_4075 DSC_4076 DSC_4077 DSC_4078 DSC_4079 DSC_4080 DSC_4081 DSC_4082 DSC_4083 DSC_4084 DSC_4085 DSC_4087 DSC_4089 DSC_4090 DSC_4092 DSC_4093 P7260879 P7260881 P7260884 P7260888 P7260894 P7260895 P7260896 P7260901 P7260902 P7260904 P7260905 P7260907 P7260910 P7260911 P7260913 P7260914 P7260916 P7260918 P7260921 P7260922 P7260923 P7260925 P7260927 P7260928 P7260929 P7260930 P7260933 P7260941 P7260942 P7260944 P7260946 P7260947 P7260949 P7260953 P7260954 P7260958 P7260959 P7260962 P7260963 P7260966 P7260967 P7260969 P7260970 P7260972 P7260973 P7260974 P7260976 P7260977 P7260978 P7260979 P7260980 P7260981 P7260985

กิจกรรมวันเข้าพรรษา (25 ก.ค. 61)

การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ วันเข้าพรรษาปีนี้
นักเรียนของเราได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เช่น ล้างห้องน้ำ ปัดกวาดบริเวณวัด ที่วัดศรีบุญเรือง
และได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์อันจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

DSC_3698 DSC_3699 DSC_3701 DSC_3704 DSC_3706 DSC_3707 DSC_3708 DSC_3711 DSC_3712 DSC_3714 DSC_3723 DSC_3724 DSC_3727 DSC_3729 DSC_3731 DSC_3733 DSC_3735 DSC_3739 DSC_3740 DSC_3745 DSC_3746 DSC_3747 DSC_3749 DSC_3751 DSC_3753 DSC_3755 DSC_3758 DSC_3760 DSC_3761 DSC_3764 DSC_3769 DSC_3771 DSC_3772 DSC_3774 DSC_3776 DSC_3780 DSC_3782 DSC_3784 DSC_3787 DSC_3790 DSC_3791 DSC_3792 DSC_3794 DSC_3797 DSC_3798 DSC_3799 DSC_3801 DSC_3805 DSC_3809 DSC_3811 DSC_3813 DSC_3815 DSC_3817 DSC_3818 DSC_3819 DSC_3820 DSC_3821 DSC_3822 DSC_3825 DSC_3827 DSC_3828 DSC_3829 DSC_3830 DSC_3831 DSC_3832 DSC_3833 DSC_3836 DSC_3837 DSC_3838 DSC_3841 DSC_3843 DSC_3844 DSC_3846 DSC_3847 DSC_3848 DSC_3849 DSC_3850 DSC_3851 DSC_3853 DSC_3857 DSC_3858 DSC_3860 DSC_3861 DSC_3862 DSC_3867 DSC_3868 DSC_3870 DSC_3872 DSC_3876 DSC_3879 DSC_3891 DSC_3894 DSC_3896 DSC_3898 DSC_3902 DSC_3903 DSC_3905 DSC_3907 DSC_3910 DSC_3912 DSC_3914 DSC_3915 DSC_3917 DSC_3918 DSC_3919 DSC_3921 DSC_3924 DSC_3925 DSC_3927 DSC_3928 DSC_3929 DSC_3930 DSC_3931 DSC_3932 DSC_3935 DSC_3937 DSC_3940 DSC_3942 DSC_3944 DSC_3951 DSC_3954 DSC_3957 DSC_3958 DSC_3959 DSC_3963 DSC_3966 DSC_3967 DSC_3969 DSC_3973 DSC_3974 DSC_3975 DSC_3976 DSC_3977 DSC_3985 DSC_3986 DSC_3987 DSC_3990

กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เม.ย. 61)

กิจกรรมวันสงกรานต์ปีนี้ มีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมการละเล่นสนุกๆให้เด็กๆได้เล่น ก่อนหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์…สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

30571423_1118889144919835_5815960552911929344_o 30571482_1118888261586590_2692900140464734208_o 30571545_1118884954920254_2632649596207104000_o 30571620_1118885244920225_8674166730399940608_o 30571740_1118885494920200_6214770054714621952_o 30571766_1118885324920217_6605014897807851520_o 30571779_1118886418253441_7485217579825364992_o 30572153_1118884551586961_6294131103200444416_o 30572260_1118888138253269_7676607125035941888_o 30572335_1118885408253542_8526030585351634944_o 30581391_1118886981586718_1526192061420666880_o 30581617_1118887238253359_233614597058199552_o 30581639_1118889544919795_2987899818866638848_o 30581723_1118888571586559_1559615982249443328_o 30581766_1118886878253395_6996866273418149888_o 30581815_1118887748253308_4238754158439563264_o 30581873_1118886281586788_2501898903247388672_o 30581909_1118887438253339_7084168046419378176_o 30582131_1118892071586209_8156604092987211776_o 30582175_1118886291586787_3360125242633617408_o 30582188_1118890091586407_7788011167875596288_o 30582214_1118891404919609_3746274830115143680_o 30582216_1118886391586777_2288286144980320256_o 30582322_1118886084920141_1874893051659288576_o 30582392_1118885178253565_4344116530913476608_o 30582453_1118886688253414_5191553366991306752_o 30582453_1118889978253085_8728961253147410432_o 30594200_1118885054920244_6554358485855764480_o 30594231_1118885234920226_7103879438047117312_o 30594335_1118888808253202_3783410397256613888_o 30594421_1118885058253577_2612999180230066176_o 30594494_1118891564919593_7917573507809017856_o 30594522_1118887561586660_517879167912509440_o 30594540_1118892014919548_8366252987282096128_o 30594568_1118889244919825_294914586509836288_o 30594660_1118885524920197_6187533403642920960_o 30594753_1118885934920156_3367760225607090176_o 30594822_1118890524919697_7241351063335337984_o 30594928_1118891268252956_1369785342663589888_o 30594945_1118887244920025_530448492783468544_o 30594996_1118885261586890_2101168558925938688_o 30595042_1118888911586525_2087456819998883840_o 30595083_1118886004920149_1472917132462260224_o 30595145_1118886761586740_9178542503953956864_o 30595162_1118887804919969_2871638137950437376_o 30595248_1118889621586454_5523486757661704192_o 30623696_1118886091586807_8822824069729615872_o 30623699_1118888781586538_2239584119241572352_o 30623709_1118891381586278_5126912898005729280_o 30623735_1118888131586603_6489655426311782400_o 30623777_1118885831586833_8740087799719395328_o 30624086_1118890394919710_3909485438494048256_o 30624299_1118884228253660_6533835220855029760_o 30624526_1118890948252988_6846895249621516288_o 30624759_1118885434920206_6825114839103307776_o 30629022_1118887341586682_8721421738706993152_o 30629151_1118887108253372_267489571057434624_o 30629210_1118888224919927_2512238968293031936_o 30629212_1118889478253135_7769490345477275648_o 30629447_1118889848253098_7198812152457592832_o 30629536_1118890578253025_3897149643879874560_o 30629643_1118885821586834_6327501590341091328_o 30629648_1118890604919689_2601346147977003008_o 30629698_1118885144920235_4421086175968624640_o 30629729_1118886904920059_8739040467649298432_o 30629774_1118884324920317_6280693640884912128_o 30629801_1118887638253319_1037872512001638400_o 30652257_1118885531586863_2686634418835030016_o 30652440_1118890018253081_5977714875319713792_o 30652545_1118890411586375_3994304930851586048_o 30652610_1118885698253513_353980102045859840_o 30652783_1118888971586519_1317189117322199040_o 30652916_1118887144920035_7901085450482221056_o 30652971_1118887131586703_5381886212808114176_o 30653351_1118884701586946_1716562355057328128_o 30656575_1118890804919669_9035564971110432768_o 30656920_1118884204920329_1113677984696369152_o 30688592_1118885348253548_2338198350769160192_o 30688822_1118885164920233_6242281532153659392_o 30688888_1118887221586694_8260396796648357888_o 30689178_1118885028253580_473705068495896576_o 30689186_1118888364919913_5130329750648127488_o 30689248_1118885441586872_4850650924965691392_o 30698543_1118890994919650_7516969422641168384_o

กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยและวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.61)

เพื่อรำลึกถึงกวีเองของโลกและส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมต่างๆเช่น คัดลายมือ แต่งกลอนสุภาพเล่านิทาน แต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นไทย

IMG_3664 IMG_3667 IMG_3668 IMG_3669 IMG_3670 IMG_3671 IMG_3672 IMG_3673 IMG_3674 IMG_3676 IMG_3677 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3682 IMG_3685 IMG_3686 IMG_3687 IMG_3689 IMG_3690 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3695 IMG_3696 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3700 IMG_3701 IMG_3702 IMG_3704 IMG_3706 IMG_3709 IMG_3711 IMG_3714 IMG_3715 IMG_3718 IMG_3719 IMG_3720 IMG_3722 IMG_3724 IMG_3726 IMG_3727 IMG_3729 IMG_3732 IMG_3735 IMG_3738 IMG_3741 IMG_3742 IMG_3744 IMG_3745 IMG_3747 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3750 IMG_3751 IMG_3753 IMG_3755 IMG_3758 IMG_3760 IMG_3762 IMG_3763 IMG_3764 IMG_3765 IMG_3766 IMG_3770 IMG_3771 IMG_3773 IMG_3774 IMG_3776 IMG_3777 IMG_3778 IMG_3779 IMG_3781 IMG_3782 IMG_3783 IMG_3787 IMG_3788 IMG_3790 IMG_3791 IMG_3792 IMG_3793 IMG_3795 IMG_3796 IMG_3797 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3805 IMG_3806 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3813 IMG_3814 IMG_3815 IMG_3816 IMG_3817 IMG_3818 IMG_3819 IMG_3820 IMG_3821 IMG_3822 IMG_3823 IMG_3824 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3832 IMG_3834 IMG_3837 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3849 IMG_3851 IMG_3853 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3859

Chanrat Summer Camp:กิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ กินสำรับไทยแบบโบราณ (29 มี.ค.61)

Chanrat Summer Camp: “กิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ กินสำรับไทยแบบโบราณ” สนุกกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบไทยโบราณกับฐานกิจกรรมนันทนาการหลากหลายในช่วงซัมเมอร์ครับ

27067806_1111700272305389_2620714470744853191_n 29063770_1111699152305501_3787827254443693127_o 29063844_1111698768972206_7700806412906211244_o 29063928_1111699248972158_7105024048363713800_o 29064171_1111699352305481_4662140318533591747_o 29064451_1111698868972196_4924846822632983748_o 29064479_1111700375638712_8508474807094247724_o 29064484_1111699378972145_3850302079175047948_o 29064603_1111700745638675_555473949964277180_o 29351508_1111700822305334_7016013516886102994_o 29351574_1111699412305475_5214902110443250585_o 29351596_1111700285638721_3010118936671973353_o 29351600_1111700308972052_1509342866229519905_o 29351633_1111699218972161_5114906031844744359_o 29351995_1111699402305476_1570810034504886310_o 29352047_1111700408972042_2704244139354639307_o 29352119_1111700712305345_7489813562591857420_o 29352141_1111698588972224_3036929484093014300_o 29352245_1111701772305239_8195532822247109775_o 29352375_1111700728972010_4267945820292606784_o 29352395_1111700182305398_7891067792450744589_o 29354344_1111701845638565_5861894570795841143_o 29354397_1111699038972179_6929508394699120514_o 29354649_1111698705638879_2352652221616773284_o 29354757_1111698878972195_5138389557830643127_o 29355129_1111698395638910_4565312362504220079_o 29355133_1111698248972258_4913784787394566569_o 29355195_1111698458972237_6815340897527588666_o 29543227_1111701478971935_5011593549912958540_n 29571172_1111701708971912_5174998073683919736_n 29571294_1111700148972068_8613357262905749855_n 29594975_1111701442305272_6866025119511601959_n 29595030_1111701068971976_1806226916744599245_n 29662447_1111698745638875_8732898466157109807_o 29662492_1111700192305397_4579046584376384678_o 29662649_1111700018972081_6232745034578768097_o 29662650_1111700835638666_173100577733065013_o 29662788_1111698252305591_6803246313573033336_o 29662844_1111701935638556_4084147308575352761_o 29662962_1111699332305483_1854042195703842686_o 29663176_1111700478972035_4311355857329433646_o 29663182_1111698455638904_7388760384965804650_o 29664876_1111701095638640_3668675434524846888_o 29664931_1111700048972078_6586736243179078302_o 29664966_1111699235638826_6365544052486563776_o 29665332_1111698548972228_2536327327198580312_o 29665633_1111698545638895_8848177627917655735_o 29665647_1111698645638885_2995618777007846333_o 29684206_1111701332305283_2107342483539006310_n 29744742_1111701132305303_5781812514353163325_o 29744933_1111700662305350_6725532411825027067_o 29744991_1111698915638858_1812524998936846863_o 29749654_1111698385638911_6738070686601671913_o 29750034_1111698758972207_4947158360029855023_o 29792611_1111699988972084_5589021768439515412_n 29871659_1111701878971895_8999866467885820765_o 29871988_1111698648972218_8551550566926080769_o