นักเรียนแผนกปฐมวัย (18 มิ.ย. 61)

แอบไปดูน้องๆ อนุบาล 1-2 เวลาผ่านไป 1 เดือน หลังเปิดเรียนน้องๆเริ่มมีพัฒนาการที่ดี ในด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆร่วมชั้น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการครับ

IMG_3173 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3177 IMG_3179 IMG_3186 IMG_3188 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3195 IMG_3197 IMG_3199 IMG_3200 IMG_3201 IMG_3204 IMG_3205 IMG_3207 IMG_3210 IMG_3213 IMG_3221 IMG_3222 IMG_3227 IMG_3229 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3240 IMG_3242 IMG_3244 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3253 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3262 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3267 IMG_3268 IMG_3269 IMG_3275 IMG_3278 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3285 IMG_3288 IMG_3295 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3308 IMG_3311 IMG_3312 IMG_3319 IMG_3321 IMG_3325 IMG_3327 IMG_3330 IMG_3331 IMG_3335 IMG_3338 IMG_3340 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3352 IMG_3354 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3362 IMG_3364 IMG_3367 IMG_3370 IMG_3376 IMG_3378 IMG_3387 IMG_3393 IMG_3395 IMG_3397 IMG_3399 IMG_3401 IMG_3402 IMG_3405 IMG_3409 IMG_3410 IMG_3413 IMG_3414 IMG_3415 IMG_3418 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3426 IMG_3428 IMG_3430 IMG_3431 IMG_3433 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3441 IMG_3442 IMG_3448 IMG_3449 IMG_3452 IMG_3454 IMG_3458 IMG_3460 IMG_3461 IMG_3463 IMG_3465 IMG_3472 IMG_3476 IMG_3485 IMG_3488 IMG_3491 IMG_3493 IMG_3496 IMG_3498 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3513 IMG_3517 IMG_3519 IMG_3520 IMG_3523 IMG_3527 IMG_3533 IMG_3535 IMG_3536 IMG_3537 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3542 IMG_3544 IMG_3548 IMG_3551 IMG_3553 IMG_3558 IMG_3564 IMG_3566 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3578 IMG_3579 IMG_3582 IMG_3589 IMG_3592 IMG_3596 IMG_3598 IMG_3599 IMG_3600 IMG_3601 IMG_3604 IMG_3606 IMG_3608 IMG_3609 IMG_3610 IMG_3612 IMG_3613 IMG_3614 IMG_3615 IMG_3620 IMG_3622 IMG_3625 IMG_3630 IMG_3631 IMG_3633 IMG_3639 IMG_3643 IMG_3647 IMG_3650 IMG_3652 IMG_3653 IMG_3654 IMG_3655 IMG_3662

กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยและวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.61)

เพื่อรำลึกถึงกวีเองของโลกและส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมต่างๆเช่น คัดลายมือ แต่งกลอนสุภาพเล่านิทาน แต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นไทย

IMG_3664 IMG_3667 IMG_3668 IMG_3669 IMG_3670 IMG_3671 IMG_3672 IMG_3673 IMG_3674 IMG_3676 IMG_3677 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3682 IMG_3685 IMG_3686 IMG_3687 IMG_3689 IMG_3690 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3693 IMG_3694 IMG_3695 IMG_3696 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3700 IMG_3701 IMG_3702 IMG_3704 IMG_3706 IMG_3709 IMG_3711 IMG_3714 IMG_3715 IMG_3718 IMG_3719 IMG_3720 IMG_3722 IMG_3724 IMG_3726 IMG_3727 IMG_3729 IMG_3732 IMG_3735 IMG_3738 IMG_3741 IMG_3742 IMG_3744 IMG_3745 IMG_3747 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3750 IMG_3751 IMG_3753 IMG_3755 IMG_3758 IMG_3760 IMG_3762 IMG_3763 IMG_3764 IMG_3765 IMG_3766 IMG_3770 IMG_3771 IMG_3773 IMG_3774 IMG_3776 IMG_3777 IMG_3778 IMG_3779 IMG_3781 IMG_3782 IMG_3783 IMG_3787 IMG_3788 IMG_3790 IMG_3791 IMG_3792 IMG_3793 IMG_3795 IMG_3796 IMG_3797 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3805 IMG_3806 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3813 IMG_3814 IMG_3815 IMG_3816 IMG_3817 IMG_3818 IMG_3819 IMG_3820 IMG_3821 IMG_3822 IMG_3823 IMG_3824 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3832 IMG_3834 IMG_3837 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3849 IMG_3851 IMG_3853 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3859

ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค.60)

ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค.60)

แนวคิดในการจัดงาน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น
สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก
เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานในปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560
เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

นิทรรศการประกอบด้วย

1. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นิทรรศการกลาง
นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและเยาวชน โดยในปี 2560 มีนิทรรศการพิเศษ อาทิ

 • นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
 • นิทรรศการด้านสุขภาพ Aging society
 • นิทรรศการด้านพลังงาน Energy 4.0
 • นิทรรศการด้านอาหารและการเกษตร S&T for Agriculture and Food
 • นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate change on Anthropocene
 • นิทรรศการดิจิทัลล้ำยุค Digital Trend for Thailand 4.0
 • นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ Miracle of Science
 • นิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน International Year of Sustainable Tourism
 • นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ (Maker space )

3. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

 • กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน
 • กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ
 • กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน
  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • การประกวดแข่งขันตอบปัญหา มอบรางวัล

4. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศ
  จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม
 • ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ
 • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 • ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย
 • ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
 • การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

5. การประชุม สัมมนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศและภูมิภาค

IMG_4995 IMG_4996 IMG_4997 IMG_4998 IMG_4999 IMG_5000 IMG_5002 IMG_5004 IMG_5005 IMG_5006 IMG_5008 IMG_5009 IMG_5011 IMG_5014 IMG_5016 IMG_5019 IMG_5023 IMG_5025 IMG_5026 IMG_5031 IMG_5034 IMG_5035 IMG_5038 IMG_5044 IMG_5045 IMG_5047 IMG_5048 IMG_5050 IMG_5056 IMG_5057 IMG_5060 IMG_5063 IMG_5068 IMG_5071 IMG_5075 IMG_5077 IMG_5078 IMG_5084 IMG_5088 IMG_5091 IMG_5092 IMG_5099 IMG_5104 IMG_5108 IMG_5111 IMG_5121 IMG_5123 IMG_5127 IMG_5129 IMG_5130 IMG_5134 IMG_5137 IMG_5149 IMG_5151 IMG_5157 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5164 IMG_5166 IMG_5169 IMG_5172 IMG_5173 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5179 IMG_5180 IMG_5183 IMG_25600818_105333 IMG_25600818_105448 IMG_25600818_110448 IMG_25600818_110734 IMG_25600818_123556 IMG_25600818_123931 IMG_25600818_124052 IMG_25600818_124452 IMG_25600818_124734 IMG_25600818_124751 IMG_25600818_134006 IMG_25600818_134238 IMG_25600818_134317 IMG_25600818_134328 IMG_25600818_134938 IMG_25600818_135116 IMG_25600818_135141

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๑๕๕๙

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู 

พิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรมเช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์
 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

DSCF5041 DSCF5042 DSCF5044 DSCF5045 DSCF5051 DSCF5059 DSCF5061 DSCF5067 DSCF5069 DSCF5071 DSCF5073 DSCF5080 DSCF5081 DSCF5082 DSCF5083 DSCF5085 DSCF5088 DSCF5090 DSCF5091 DSCF5092 DSCF5093 DSCF5094 DSCF5098 DSCF5101 DSCF5103 DSCF5106 DSCF5109 DSCF5111 DSCF5114 DSCF5117 DSCF5120 IMG_5043 IMG_5047 IMG_5052 IMG_5055 IMG_5056 IMG_5058 IMG_5059 IMG_5062 IMG_5068 IMG_5070 IMG_5073 IMG_5076 IMG_5080 IMG_5083 IMG_5085 IMG_5086 IMG_5090 IMG_5094 IMG_5100 IMG_5103 IMG_5105 IMG_5111 IMG_5114 IMG_5115 IMG_5117 IMG_5119 IMG_5123 IMG_5125 IMG_5133 IMG_5134

สูทกรรม:วิชาที่ว่าการทำอาหารชาวค่าย (18 พ.ย.58)

สูทกรรม:วิชาที่ว่าการทำอาหารชาวค่าย

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นอีกวิชาหนึ่งทีนักเรียนจะต้องเรียน ในการเรียนรู้สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรม หรือเวลาการออกค่ายแต่ละแห่ง จึงมีการบูรณาการให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ ทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น

8559 8571 DSCF0157 DSCF0158 DSCF0159 DSCF0160 DSCF0161 DSCF0162 DSCF0163 DSCF0164 DSCF0165 DSCF0166 DSCF0168 DSCF0169 DSCF0171 DSCF0172 DSCF0173 DSCF0175 DSCF0176 DSCF0177 DSCF0179 DSCF0181 DSCF0182 DSCF0183 DSCF0185 DSCF0186 DSCF0188 DSCF0189 DSCF0190

การ์ดอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี้นี้พวกเรามีการประกวดทำการ์ดอวยพรวันแม่เป็นภาษาอังกฤษ มาดูกันว่าการ์ดของใครสวยสุดๆๆ

135 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

โครงการแสงเทียนส่องใจ

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากภายนอกโรงเรียน ได้ศึกษาพระพุทธประวัติ เรียนรู้เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในทางที่ถูกต้องผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามแบบชาวพุทธ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

DSC00855 DSC00863 DSC00934 IMG_8055 IMG_8087 IMG_8090 IMG_8093 IMG_8094 IMG_8105 IMG_8111 IMG_8115 IMG_8117 IMG_8118 IMG_8120 IMG_8141 IMG_8145 IMG_8152 IMG_8154 IMG_8160 IMG_8173 IMG_8178 IMG_8183 IMG_8193 IMG_8198 IMG_8202 IMG_8227 IMG_8228 IMG_8235 IMG_8236 IMG_8240 IMG_8243 IMG_8251 IMG_8264 IMG_8267 IMG_8268 IMG_8274 IMG_8281 IMG_8288 IMG_8294 IMG_8299 IMG_8305 IMG_8314 IMG_8322 IMG_8337 IMG_8338 IMG_8341 IMG_8362 IMG_8365 IMG_8372 IMG_8374 IMG_8378 IMG_8382 IMG_8393 IMG_8397 IMG_8401 IMG_8403 IMG_8408 IMG_8413 IMG_8425 IMG_8432 IMG_8435 IMG_8449 IMG_8451 IMG_8469 IMG_8476 IMG_8481 SAM_7686 SAM_7688 SAM_7696 SAM_7699 SAM_7727 SAM_7744 SAM_7746 SAM_7748

Chanrat Summer Camp:Dream world

สนุกสุดเหวี่ยงไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ครับ

DSCF2002 DSCF2003 DSCF2011 DSCF2018 IMG_7606 IMG_7609 IMG_7618 IMG_7619 IMG_7638 IMG_7648 IMG_7667 IMG_7679 IMG_7682 IMG_7698 IMG_7703 IMG_7706 IMG_7710 IMG_7711 IMG_7716 IMG_7726 IMG_7734 IMG_7742 IMG_7744 IMG_7754 IMG_7773 IMG_7792 IMG_7798 IMG_7801 IMG_7809 IMG_7838 IMG_7867 IMG_7886 IMG_7889 IMG_7921 IMG_7934 IMG_7941 IMG_7946 IMG_7984 IMG_8022