กิจกรรมกีฬาสีแผนกประถมศึกษา (31ส.ค.61)

กิจกรรมกีฬาสีแผนกประถมศึกษา

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสี…คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
ร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
เพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ
ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้
สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่
สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้…..กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง
สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง
ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต

DSC_4688 DSC_4730 DSC_4731 DSC_4743 DSC_4745 DSC_4751 DSC_4754 DSC_4762 DSC_4763 DSC_4765 DSC_4805 DSC_4816 DSC_4826 DSC_4829 DSC_4883 DSC_4884 DSC_4897 DSC_4899 DSC_5007 DSC_5009 DSC_5031 DSC_5045 DSC_5054 DSC_5063 DSC_5090 DSC_5118 DSC_5156 DSC_5175 DSC_5179 DSC_5183 DSC_5216 DSC_5249 DSC_5253 DSC_5260 DSC_5269 DSC_5274 DSC_5288 DSC_5292 DSC_5298 DSC_5314 DSC_5352 DSC_5355 DSC_5358 DSC_5389 DSC_5405 DSC_5440 DSC_5452 DSC_5455 DSC_5458 DSC_5461 DSC_5464 DSC01298 DSC01301 DSC01305 DSC01319 DSC01332 DSC01340 DSC01375 DSC01377 DSC01412 DSC01414

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)