ประวัติความเป็นมา

IMG_9750

 

ที่ตั้ง

            โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

 ประวัติความเป็นมา

            ด้วยแนวคิดที่ว่า พื้นฐานการศึกษาที่ดี จะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับสังคม นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล ได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย(อนุบาล) และประถมศึกษาของชุมชนบางคูเวียง และบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับได้รับคำแนะนำ และช่วยเหลือจากอาจารย์มณี อุดมศรี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษานานกว่า 20 ปี โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จึงได้ก่อตั้งขึ้นที่ บ้านเลขที่ 111 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง    ตำบลบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ มีนายสุรชัย อมรพงษ์มงคล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต, นางสุภิณดา ตุงคสามน เป็นผู้จัดการโรงเรียน และได้คุณครูสมศรี เพ็ชรเพ็ง เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน

                        โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับปฐมวัย เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2543 เป็นปีการศึกษาแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 อายุระหว่าง 3 – 5 ปีมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 39 คน โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนสอดแทรกสาระความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญตามแนวทางบูรณการ เน้นการฝึกทักษะกระบวนความคิด และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของบุคคลกรทุกท่าน จึงมีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาอยู่ในการดูแลเป็นจำนวนมาก และในปีการศึกษา 2545 จึงได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน โดยเปิดสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา โรงเรียนที่ว่า เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม

IMG_9760

 

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)