ปรัชญา

       IMG_4738

       การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความเชื่อความคิดที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลได้ แนวคิดและอุดมการณ์หรืออาจเรียกว่าปรัชญานั้น จะทำหน้าที่เหมือนกรอบ หรือแนวทางที่ช่วยในการทำงานให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่ต้องรับทราบและเข้าใจปรัชญาให้ชัดเจนตรงกันอันจะก้าวไปสู่ความสำเร็จของจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม”

IMG_6474

        เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนในแต่ละวัย  พร้อมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้เป็นผู้มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งชีวิต

IMG_6391

        มุ่งมั่นเตรียมความพร้อม          หมายถึง  การทำให้นักเรียนเกิดความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน

IMG_6592

       ความหมายโดยรวม  หมายถึง การจัดกระบวนการการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีในสังคมต่อไป

IMG_6328

 

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)