วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เรียนรู้ตามแนวทางสร้างสรรค์ และหลากหลาย มีจิตอาสา รักสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ที่ดีเพื่อการศึกษาต่อ

002

พันธกิจ

1.   ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่ดี

2.   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สร้างสรรค์ หลากหลาย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี

3.   ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตอาสาต่อสังคม เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก

4.   สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นสมาชิกของสังคม

6.   พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

7.   พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Frame-001

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)