ครูกริษฐญา นาคปาน (ครูญา)

ครูกริษฐญา  นาคปาน

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา   :  โรงเรียนสุวกุลพิทยา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์

ระดับอาชีวะศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ระดับปริญญาตรี : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)