คุณครูสายัณห์ ถาวรกิจ

คุณครูสายัณห์   ถาวรกิจ

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง สาขาวิชา พลศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาพลศึกษา

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)