คุณครูชญาน์ทิพย์ สอนแก้ว (ครูเปิ้ล)

คุณครูชญาน์ทิพย์   สอนแก้ว

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนวีรนาทศึกษา

ระดับอาชีวะศึกษา :    อาชีวศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบ

ไทยวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบพาณิชศิลป์

ระดับปริญญาตรี :      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรม

สาขา     การออกแบบทัศนศิลป์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาศิลปะ

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)