คุณครูธิดารัตน์ อมรพงษ์มงคล (ครูเอ๋)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนมัธยมสาธิตสวนสุนันทา

ระดับอาชีวศึกษา :     โยนออฟอาร์เทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี :       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ฝ่ายธุรการการเงิน,อาคารสถานที่

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)