คุณครูนิภาพร อรุณ (ครูหมู)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนสิงห์บุรี

ระดับอาชีวะศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)