คุณครูวรนุช เที่ยงตรง (ครูนุช)

คุณครูวรนุช  เที่ยงตรง

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม, โรงเรียนมหรรณพาราม

ระดับปริญญาตรี :       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)