คุณครูวรรณรัตน์ แซ่ซิ่ม (ครูเอ้)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนวัดโบสถ์

ระดับอาชีวะศึกษา : กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย สาขาวิชาการบัญชี

ระดับปริญญาตรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)