คุณครูศศิพรรณ ต่ายจันทร์ (่ครูอุ๋ย)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับปริญญาตรี :       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)