คุณครูสุกัญญา สุดารารัตน์ (ครูสุ)

ประวัติการศึกษา

  1. Edenz Certificate in TESOL (TESOL stands for Teaching English to Speakers of Other Languages ) NZQA approved in  Edenz college ,New Zealand
  2. Certificate of International English Language Testing System (IELTS) in St George Institute of Learning, Auckland, New Zealand.
  3. Certificate Program in English for Specific Careers in STOU (Sukhothai Thammathirat Open University)
  4. Certificate Program in teaching in STOU (Sukhothai Thammathirat Open University)
  5. Bachelor degree in French Major in Prince of Songkla University.

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)