คุณครูอัญชลี อมรลักษณ์ (ครูโอ๋)

 

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์

ระดับปริญญาตรี :       มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ (รัฐศาสตร์)

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)