ชายชาญ อมรพงษ์มงคล (ครูตั้ม)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ระดับปริญญาตรี :    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ระดับปริญญาโท :    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชา บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)