คุณครูกรวรา จูรัตน์ (ครูตุ๋ม)

คุณครูกรวรา  จูรัตน์

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชาลัย

ระดับปริญญาตรี :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สาขาวิชาการโรงแรม

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : แผนกการเงินและบัญชี

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)