ครูแมว หัวหน้าปฐมวัย

คุณพรเพ็ญ  โพธิรัตน์

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา :     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ระดับอาชีวศึกษา :     วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี :       มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกปฐมวัย เนอสเซอรี่

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)